Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope održala je u Budvi sastanak sa predstavicima medijske zajednice sa juga Crne Gore. Ovo je nastavak konsultacija sa predstavnicima medijske zajednice u vezi reformi koje se planiraju Medijskom strategijom Crne Gore i setom medijskih zakona.

Predstavnici medijske zajednice sa juga Crne Gore predložili su da se Zakonom o medijima definiše i da se na nivou lokalnih samouprava moraju osnovati lokalni fondovi za medijski pluralizam, po uzoru na državni, kroz koji bi se finansirali sadržaji od interesa za stanovnike konkretnih opština.
U dijelu lokalnih javnih emitera – ukazano je na potrebu da se novim Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama precizno definišu iznosi za finansiranje lokalnih javnih emitera i izbor njihovih organa upravljanja, kako bi se smanjio politički uticaj na lokalne javne medije. Ukazano je i na potrebu optimizacije lokalnih javnih servisa, kako bi se sa jedne strane smanjila uska grla u proizvodnji medijskog sadržaja, a sa druge strane spriječila bespotrebna odlivanja novca građana.
Takođe, skrenuta je pažnja od strane lokalnih medija da je potrebno obavezati opštine da se izmire sve dosadašnje obaveze koje ne mogu da se finansiraju od tekućih prihoda – zaostali porezi i doprinosi, fakture dobavljačima iz prethodnih vremena i slično.


Novinari sa juga ukazali su i na potrebu da se potrošnja državnog i lokalnog novca koji ide u medije uredi još transparentnije, kako bi se znalo na šta se konkretno troše javna sredstva i po kojim kriterijumima, uključujući i sredstva koja se opredjeljuju iz kapitalnog budžeta.
Predloženo je i da se Medijskom strategijom definiše obaveza opština da za dopisnike i freelance novinare na svojoj teritoriji obezbijede adekvatne zajedničke prostorije i opremu za rad, koje bi oni mogli slobodno da koriste. Takođe, novinari i dopisnici tražili su da se sve one koji se bave terenskim poslom u medijima institucionalno riješi beneficirani radni staž, imajući u vidu kompleksnost i težinu posla kojim se bave, ali i razne bezbjednosne rizike.
Na kraju, radio emiteri podvukli su važnost ponovnog uvođenja takse prilikom registracije automobila, koja bi se institucionalizovala na način koji je u skladu sa Ustavom Crne Gore i presudama Ustavnog suda. Sredstva iz ovog fonda distribuirala bi se radio emiterima u skladu sa unaprijed definisanim procedurama koje bi sačinila Vlada u saradnji sa predstavnicima radijske medijske industrije. Na taj način obezbijedila bi se transparentna, odgovorna i pravedna raspodjela sredstava, u skladu sa kriterijumima.

Vuk Maraš, izvršni direktor
Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope